Formål

 

Ud fra dette regelsæt skal det være klart og forståeligt for alle brugere i Nuummi Illorsuit Timersortarfiit. Retningslinjerne skal sikre bedst mulig udnyttelse af idrætsfaciliteter. I årets løb får nogle foreninger fremgang i deltagerantallet, mens andre får nedgang. Nye hold eller foreninger kan også komme til når det er aktuelt.

 

Faciliteterne stilles til rådighed for mange forskellige brugere – fx. foreninger, folkeskoler, institutioner, ældreidræt, firmaer med videre.

 

Såfremt tildelte tider ikke benyttes har vi nedskrevet en regelsæt for det, se side 4. Det påhviler foreninger og andre brugere at indmelde eventuelle ubenyttede timer til Nuummi Illorsuit Timersortarfiit, som herefter vil sikre, at de stilles til rådighed for andre.

 

Al booking skal foregå til Nuummi Illorsuit Timersortarfiit. Nuummi Illorsuit Timersortarfiit er selvejende institution som erhvervsdrivende virksomhed, fonden har hjemsted i Kommuneqarfik Sermersooq.

  

Ordensreglement for brugere af hallerne

 

 • Kun sportsudøvere har adgang til omklædningsrummene og skal have forladt disse senest 1 time efter træningens ophør.
 • Rygning er strengt forbudt i hallerne.
 • Anvendelse af snus er strengt forbudt i hallerne.
 • Leg og støjende adfærd er ikke tilladt.
 • Hallen påtager sig intet ansvar for tøj, glemte sager og andre værdisager.
 • Uvedkommende har ingen adgang til hallerne i skolevæsenets, gymnasiets eller andre uddannelses relaterede undervisningstid.
 • Det er ikke tilladt at betræde hallens baner med udendørs fodtøj.
 • Boldspil uden for de afmærkede baner er ikke tilladt.
 • Der er ingen adgang til hallerne med fodboldstøvler eller skøjter på.
 • Det er ikke tilladt at medtage ski, kurebræt, barnevogne o.lign.  i hallerne.
 • Al unødvendigt vandspild samt for længe ophold i brusebadene er ikke tilladt.
 • Støvlevask etc. i brusebadene samt unødvendig tilsmudsning af omklædningsrum, specielt efter udendørs fodbold, er ikke tilladt.
 • Hallerne bliver låst op kl. 08.00 alle ugens dage
 • Alle skal have forladt Ghb-hallen 23:30 og Inussivik 22.30, dog senest halv time efter sidste træningstime og alle skal være ude fra cafeteriet 22:15. Børn uden voksne ledsagelse skal dog være ude af hallen senest kl. 21:00
 • Overtrædelse af ordensreglement kan medføre bortvisning samt en evt. karantæne.
 • I øvrigt skal enhver henstilling fra haldirektøren efterkommes.

Opdateret: Juni 2022

 

 

Optimal udnyttelse af faciliteter

 

Som hovedregel bookes hallerne i forbindelse med det årlige fordelinger, som sker en gang om året, dette meddeles til klubber og via Nuuk ugeavis hvert år. Foreningerne skal selv booke tider. Sæsonen løber fra som regel når byens skoler åbner, og slutter når de lukker til sommer.

Udnyttelse

For at sikre en optimal og korrekt udnyttelse af idrætsfaciliteterne må foreningen forvente, at en kontrol af udnyttelsesgraden finder sted, for at foretage kontrol til sikring af, at de tildelte træningstider bruges i forventet omfang.   

Hvis foreningen vil starte med sæson træning senere efter sæson åbning er det foreningens ansvar at oplyse Nuummi Illorsuit Timersortarfiit om sæsonstart senest 1 uge inden sæsonstart.

Al ikke benyttet tid skal straks afmeldes hos Nuummi Illorsuit Timersortarfiit. Såfremt det observeres, at en forening gentagne gange ikke benytter faciliteten indenfor de givne rammer, betragtes timen som misligholdt, og følgende forløb startes:

 1. Foreningen får en henvendelse via tlf. eller mail/brev fra Nuummi Illorsuit Timersortarfiit
 2. Foreningen har max. 2 uger til at udarbejde en redegørelse.
 3. Foreningen afgiver tiderne eller foreningen kommer med en acceptabel forklaring på misligholdelsen og beholder timerne.
 4. Hvis foreningen ikke besvarer henvendelsen fra Nuummi Illorsuit Timersortarfiit fratages faciliteten og timerne frigives til andre brugere.
 5. Tiderne mellem kl. 16 – 20 er prioriteret til aktiviteter for børn og unge under 25 år, for at sikre børn og unge træningstid i ”prime time” timerne.

Aflysninger

Aflysninger varsles hurtigst muligt.

Aflysninger foretages straks via e-mail til ghb-vagthallen@gnet.gl

 

 

 

 

Ønske om stævner og arrangementer

 

Anmodning om booking af hallerne kan foretages via e-mail ghb-hallen@gnet.gl løbende – dog senest 1 måned før stævne eller arrangement påbegyndelse. Hallen anmoder også klubberne om at søge inden sæsonstart således udarbejdelse af stævneplanen kan påbegyndes.   

 

Krav til foreninger

 

Foreningen skal registreres i kommunen for at være tilskudsberettiget. For at være registreret skal man hvert år, senest 1. november have afleveret følgende til kommunen:

 • referat fra generalforsamling.
 • revideret regnskab, godkendt under generalforsamling.
 •  
 • bestyrelsessammensætning, samt
 • vedtægter, hvis de er ændret.

Kilde: https://sermersooq.gl/da/regler-for-tilskud/